Thông báo Thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng

Ngày 10/01/2020, Hội KHKT Cầu đường Việt Nam có Thông báo số 07/TB-HCDVN về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng và danh sách tham dự thi sách hạch kèm theo. Toàn văn như sau:

 

 GỬI Ý KIẾN