Thông báo Thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng đợt 6

2020/6/12 18:41 - Nguồn: VP Hội

Ngày 12/6//2020, Hội KHKT Cầu đường Việt Nam có Thông báo số 63/TB-HCDVN về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng và danh sách tham dự thi sách hạch kèm theo. Toàn văn như sau:

 GỬI Ý KIẾN