Về sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

2019/11/20 15:59

Ngày 19/11/2019 Hội KHKT Cầu đường có Thông báo số 180/TB-HCĐVN về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. Nội dung Thông báo và Danh sách như sau:

 GỬI Ý KIẾN