Quy định ban hành kèm theo Quyết Định 27/QĐ-HCĐ ngày 7/3/2014 của Trung ương Hội KHKT Cầu đường Việt Nam 2014/5/8 10:46

VỀ QUẢN LÝ VÀ NGHĨA VỤ ĐÓNG GÓP,TRÍCH NỘP CỦA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC HỘI KHKT CẦU ĐƯỜNG VIỆT NAM

Quy định về hội phí của tổ chức thành viên thuộc Hội KHKT Cầu đường Việt Nam 2014/5/8 10:31

(Ban hành kèm theo Quyết định số 26/QĐ- HCĐ ngày 07 tháng 03 năm 2014 của Chủ tịch Hội KHKT Cầu đường Việt Nam)

1
VIDEO CLIP
Xem thêm >>
THƯ VIỆN HÌNH ẢNH