Quy định ban hành kèm theo Quyết Định 27/QĐ-HCĐ ngày 7/3/2014 của Trung ương Hội KHKT Cầu đường Việt Nam

2014/5/8 10:46 - Nguồn : Hội KHKT Cầu đường Việt Nam

I. VỀ QUẢN LÝ CÁC ĐƠN VỊ THUỘC HỘI

 

1. Các đơn vị thuộc Hội KHKT Cầu đường Việt Nam bao gồm Viện, Trung tâm do Chủ tịch Hội KHKT Cầu đường Việt Nam ký quyết định thành lập theo Nghị quyết của Ban Thường vụ và trực thuộc Trung ương Hội; hoặc Chủ tịch Hội KHKT Cầu đường Việt Nam ký quyết định thành lập theo đề nghị của Chủ tịch tổ chức hội thành viên và được giao cho hội thành viên quản lý.

 

2. Các đơn vị thuộc hội hoạt động theo nguyên tắc tự chủ, tự quản, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật như một đơn vị hoạt động hạch toán kinh tế độc lập. Hội tôn trọng quyền tự chủ theo pháp luật, theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của đơn vị, bảo vệ quyền lợi hợp pháp và tạo điều kiện thuận lợi trong khuôn khổ pháp luật và Điều lệ Hội.

 

3. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Trung ương Hội do Thường trực Hội quyết định bổ nhiệm và miễn nhiệm sau khi xem xét đề nghị của tập thể lãnh đạo đơn vị; các phó thủ trưởng và kế toán trưởng do Thường trực Hội xem xét quyết định bổ nhiệm và miễn nhiệm theo đề nghị của thủ trưởng đơn vị.

 

4. Thủ trưởng các đơn vị do Chủ tịch Hội KHKT Cầu đường Việt Nam ký quyết định thành lập và được giao cho hội thành viên quản lý thì Chủ tịch hội thành viên quyết định bổ nhiệm và miễn nhiệm sau khi báo cáo và được Chủ tịch Hội KHKT Cầu đường Việt Nam chấp thuận bằng văn bản; các phó thủ trưởng đơn vị do Chủ tịch hội thành viên quyết định bổ nhiệm và miễn nhiệm theo đề nghị của thủ trưởng đơn vị.

 

5. Thủ trưởng các đơn vị thuộc hội có trách nhiệm báo cáo định kỳ hằng năm về tình hình tổ chức, kết quả hoạt động, việc thực hiện các quy định của Nhà nước và quy định về nghĩa vụ đóng góp, trích nộp với Trung ương Hội và với tổ chức hội thành viên quản lý đơn vị.

 

II. VỀ NGHĨA VỤ ĐÓNG GÓP, TRÍCH NỘP CỦA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC HỘI

 

Các đơn vị thuộc Trung ương Hội có nghĩa vụ trích nộp tài chính cho Trung ương Hội hằng năm như sau :

 

1. Trung tâm trực thuộc Trung ương Hội có nghĩa vụ đóng góp (quản lý phí) với mức 10 triệu (mười triệu) đồng/năm. Đối với các đơn vị mới thành lập, những tháng của năm đầu (dưới 6 tháng) không phải đóng góp và năm thứ hai chỉ đóng góp 50% là 5 triệu (năm triệu) đồng/năm.

 

2. Đối với các Trung tâm do Chủ tịch Hội KHKT Cầu đường Việt Nam ra quyết định thành lập theo đề nghị của Chủ tịch tổ chức hội thành viên và được giao cho hội thành viên quản lý, có nghĩa vụ đóng góp cho Trung ương Hội với mức 5 triệu (năm triệu) đồng/năm.

 

3. Đối với các đơn vị có thực hiện các đề tài, dự án do Trung ương Hội đứng ra làm thủ tục hoặc chủ trì, thì đơn vị có nghĩa vụ trích nộp 10% tổng kinh phí (giá trị hợp đồng được quyết toán sau thuế VAT) của các đề tài, dự án đó vào quỹ của Trung ương Hội.

 

4. Đối với Viện Công nghệ xây dựng cầu đường phía nam, đơn vị có truyền thống tự nguyện đóng góp lớn nhất cho Hội KHKT Cầu đường Việt Nam, mức đóng góp trích nộp hằng năm theo thoả thuận giữa lãnh đạo Viện với Trung ương Hội.

 

5. Đối với Viện Nghiên cứu phát triển giao thông, quy chế hoạt động và quản lý tài chính theo nguyên tắc Viện là cơ quan của Hội, thực hiện các đề tài, dự án được Hội giao thì trích nộp 10% tổng kinh phí (giá trị hợp đồng được quyết toán sau thuế VAT) của các đề tài, dự án đó vào quỹ của Trung ương Hội .

 

6. Các đơn vị nói trên thực hiện việc đóng góp, trích nộp hằng năm một lần vào tháng 12. Nếu số tiền trích nộp10% lớn trên 2 (hai) lần nghĩa vụ trích nộp quy định tại điểm 1 và 2, thì đơn vị không phải nộp theo mức quy định tại điểm 1 và 2 này. Đơn vị hoạt động không có hiệu quả và không thực hiện nghĩa vụ đóng góp, trích nộp thì Thường trực sẽ xem xét trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị đó và khi cần thì Ban Thường vụ xem xét việc giải thể đơn vị.

 

Quy định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành, thay thế “Quy định về quản lý và nghĩa vụ đóng góp, trích nộp của các đơn vị trực thuộc” số 05/CĐ-QĐ ngày 04/01/2006. Trong quá trình thực hiện, các tổ chức hội thành viên và đơn vị thuộc Hội có thể tham gia đề xuất các vấn đề cần thiết để Ban Thường vụ xem xét bổ sung, sửa đổi.