Nghị quyết hội nghị Ban Thường vụ Hội KHKT CĐVN ngày 18/3/2022.

Như tin đã đưa, vừa qua tại Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Thường vụ TƯ Hội đã tổ chức họp đánh giá hoạt động của Hội từ khi có Ban Chấp hành TƯ Hội (Khóa VIII) đến nay và xác định các nhiệm vụ năm 2022. Sau đó Ban Thường vụ có Nghị quyết, toàn văn như sau:

 GỬI Ý KIẾN