Thông báo Thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng... 2020/10/6 9:6

 Toàn văn Thông báo như sau

Thông báo Thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng... 2020/8/6 15:31

Ngày 6/8/2020, Hội KHKT Cầu đường Việt Nam có Thông báo số: 100/TB-HCĐ về việc tổ chức sát hạch cấo chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng và danh sách tham dự thi sách hạch kèm theo....

Thông báo Thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng... 2020/6/12 18:41

Ngày 12/6//2020, Hội KHKT Cầu đường Việt Nam có Thông báo số 63/TB-HCDVN về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng và danh sách tham dự thi sách hạch kèm theo....

Thông báo Thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng... 2020/1/11 22:5

Ngày 10/01/2020, Hội KHKT Cầu đường Việt Nam có Thông báo số 07/TB-HCDVN về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng và danh sách tham dự thi sách hạch kèm theo....

Hội KHKT Cầu đường Việt Nam tổ chức thi sát hạch cấp... 2019/11/25 22:18

Ngày 24/11/2019, tại TP HCM, Trung tâm Đào tạo Nâng cao Cầu đường trực thuộc Hội KHKT Cầu đường Việt Nam, phối hợp cùng Trường Đại học Giao thông Vận tải TP HCM và VPĐD Hội, tổ chức...

Về sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 2019/11/20 15:59

Ngày 19/11/2019 Hội KHKT Cầu đường có Thông báo số 180/TB-HCĐVN về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. Nội dung Thông báo và Danh sách như sau:

Thông báo số 116 về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động... 2019/7/25 10:29

Ngày 24/7/2019, Hội KHKT Cầu đường Việt Nam có Thông báo số 116/TB-HCDVN về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. Toàn văn như sau.

Danh sách các mã số cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng 2019/4/18 10:7

Ngày 5/4/2019, Cục Quản lý hoạt động xây dựng (Bộ Xây dựng) có văn bản số 292h về việc cấp mã số chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng và danh sách các mã số được cấp chứng chỉ. Toàn...

Về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt... 2018/11/5 16:10

Ngày 5/11/2018, Trung tâm Đào tạo nâng cao cầu đường có Thông báo số 02/TB-TTĐT về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. Toàn văn như sau:

Về tin tức hoạt động của Trung tâm Đào tạo nâng cao... 2018/9/26 14:56

(TCCĐVN). Tạp chí Cầu đường Việt Nam vừa nhận được Công văn số 174/HCĐVN-VP ngày 26/9/2018 về việc đăng tải thông tin hoạt động của Trung tâm. Do chưa cải tiến được giao diện, Thường...

1 2 3 4 5