Thông báo sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Ngày 12/1/2023, Hội KHKT Cầu đường Việt Nam có văn bản số 06/TB-HCĐVN về việc tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng kèm Danh sách dự sát hạch. Toàn văn như sau:

 



GỬI Ý KIẾN