CHUYÊN MỤC CHÍNH

TẠP CHÍ
CẦU ĐƯỜNG VIỆT NAM

Tòa soạn: Toà nhà 3 tầng - Tổng cục Đường bộ Việt Nam - Ô D20 Tôn Thất Thuyết 
Cầu Giấy - Hà Nội

Tel: 04.3942.6573
Email: cauduong308@gmail.com

TBT: T.S Nguyễn Văn Nhân
PTBT: Ngô Đức Hành

Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện Nghiên cứu phát triển giao thông

2015/5/18 12:36 - Nguồn: Văn phòng Hội

Vừa qua, ngày 8/5/2015, Chủ tịch Hội KHKT Cầu đường Việt Nam đã ký Quyết định số 70/QĐ-HCĐ Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện Nghiên cứu phát triển giao thông. Toàn văn Điều lệ như sau:


ĐIỀU LỆ
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG
(Ban hành theo Quyết định số 70/QĐ-HCĐ ngày 8 tháng 5 năm 2015 của Chủ tịch Hội KHKT Cầu đường Việt Nam)
 
 
CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 
Điều 1. Tên gọi
 
Tên tiếng Việt: Viện Nghiên cứu phát triển giao thông
 
Tên tiếng Anh: RESEARCH INSTITUTE FOR TRANSPORT DEVELOPMENT
 
Tên viết tắt: RITD
 
Điều 2. Trụ sở chính của Viện Nghiên cứu phát triển giao thông
 
Địa chỉ: số 87 ngõ 381 đường Nguyễn Khang – Cầu Giấy – Hà Nội.
 
Điện thoại: 04 37846917 Fax: 04 37824077

Điều 3. Viện Nghiên cứu phát triển giao thông (dưới đây gọi tắt là Viện) là đơn vị nghiên cứu khoa học và dịch vụ về giao thông vận tải, trực thuộc Hội KHKT Cầu đường Việt Nam. Viện có chức năng triển khai công tác nghiên cứu khoa học, dịch vụ khoa học công nghệ (KHCN) và tư vấn, có tư cách pháp nhân đầy đủ, có con dấu riêng, tài khoản nội tệ và ngoại tệ riêng tại Ngân hàng trong nước. Viện hoạt động theo Luật Khoa học và công nghệ và các văn bản pháp luật hiện hành liên quan.
 
Điều 4. Lĩnh vực và phạm vi hoạt động
 
- Nghiên cứu khoa học các vấn đề về phát triển giao thông vận tải;
 
- Cung cấp dịch vụ tư vấn về phát triển giao thông vận tải;
 
- Tham gia tổ chức đào tạo, đào tạo lại và nâng cao kiến thức thuộc lĩnh vực giao thông vận tải;
 
- Hợp tác với các tổ chức quốc tế, tổ chức trong nước thực hiện chức năng của Viện.

Điều 5. Viện có trách nhiệm và nghĩa vụ chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật và các chế độ, chính sách của Nhà nước, tuân thủ Điều lệ của Hội Khoa học kỹ thuật Cầu đường Việt Nam và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện, chịu trách nhiệm trước pháp luật, chịu sự quản lý của các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
 
CHƯƠNG II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
 
Điều 6. Viện Nghiên cứu phát triển giao thông có chức năng và nhiệm vụ như sau:
 
- Nghiên cứu khoa học, cung cấp các dịch vụ tư vấn về cơ chế, chính sách phát triển giao thông vận tải;
 
- Nghiên cứu khoa học, cung cấp các dịch vụ tư vấn về an toàn giao thông và môi trường;
 
- Nghiên cứu cung cấp các dịch vụ tư vấn về khoa học công nghệ trong lĩnh vực giao thông vận tải;
 
- Liên kết tổ chức đào tạo, đào tạo lại và đào tạo nâng cao kiến thức về giao thông vận tải;
 
- Hợp tác với các tổ chức quốc tế, tổ chức trong nước thực hiện chức năng của Viện.
 
Điều 7. Viện thực hiện xây dựng kế hoạch phát triển lâu dài và kế hoạch hằng năm căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao, dựa vào nhu cầu của thị trường và năng lực phát triển Viện theo phương châm tự lực, tự cường, năng động và sáng tạo của các thành viên của Viện, lấy hiệu quả khoa học công nghệ và kỹ thuật làm mục tiêu chính.
 
Điều 8. Viện có quyền hạn:
 
- Tổ chức bộ máy với nhân lực phù hợp chức năng nhiệm vụ được giao.
 
- Chủ động xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học công nghệ; triển khai các dịch vụ khoa học công nghệ, dịch vụ tư vấn, đào tạo, hợp tác quốc tế; các nhiệm vụ bám sát hoạt động của ngành, đảm bảo hoạt động có hiệu quả.
 
- Chủ động tạo nguồn vốn thông qua các hợp đồng kinh tế nghiên cứu khoa học, tư vấn thiết kế, triển khai các dịch vụ khoa học công nghệ và đào tạo.
 
- Chủ động hợp tác, liên kết với các cơ quan, các doanh nghiệp, các tổ chức tài trợ trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG III. CƠ CẤU TỔ CHỨC
 
Điều 9. Ban lãnh đạo Viện gồm Viện trưởng và các Phó Viện trưởng do Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật Cầu đường Việt Nam bổ nhiệm và miễn nhiệm. Viện trưởng là người tổ chức và điều hành Viện theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện, là đại diện pháp nhân của Viện và chịu trách nhiệm trước Hội KHKT Cầu đường Việt Nam và pháp luật về hoạt động của Viện.
 
Viện trưởng được quyền bổ nhiệm cán bộ phụ trách các đơn vị trực thuộc Viện.
 
- Phó Viện trưởng do Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật Cầu đường Việt Nam bổ nhiệm và miễn nhiệm sau khi xem xét đề nghị của Viện trưởng, là người giúp việc cho Viện trưởng, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Viện trưởng về lĩnh vực công tác do Viện trưởng phân công, được Viện trưởng ủy nhiệm thay mặt khi Viện trưởng vắng mặt.
 
- Kế toán trưởng do Viện trưởng quyết định giúp Viện trưởng quản lý công tác hạch toán kinh tế, quản lý sổ sách thu chi đảm bảo đúng quy định của Nhà nước và pháp luật.
 
Điều 10. Trước mắt, Viện có Chi nhánh Viện Nghiên cứu phát triển giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Viện.
 
Tổ chức và nhiệm vụ cụ thể của Chi nhánh thuộc Viện do Viện trưởng quy định.
 
Điều 11. Đội ngũ cán bộ của Viện gồm 2 bộ phận thường xuyên và cộng tác viên.
 
Cán bộ thường xuyên của Viện: được hợp đồng theo quy định của Bộ luật Lao động.
 
Cộng tác viên của Viện: tùy theo yêu cầu nhiệm vụ của của hợp đồng kinh tế đã ký kết, Viện trả thù lao theo công việc cho cộng tác viên tham gia thực hiện.
 
Viện trưởng thực hiện quản lý cán bộ, nhân viên của Viện.
 
CHƯƠNG IV. NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG VÀ MỐI QUAN HỆ
 
Điều 12. Nguyên tắc hoạt động
 
Viện tự chịu trách nhiệm về tài chính trong các hoạt động nghiên cứu, tư vấn, dịch vụ khoa học trên nguyên tắc tài chính lấy thu bù chi, có tích lũy để góp phần tạo phúc lợi cho Viện và đóng góp cho Hội.
 
Nguồn thu của Viện thông qua các hợp đồng kinh tế hoặc các nguồn thu đầu tư, kinh phí ủng hộ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân. Sau khi trừ chi phí hoạt động, nộp nghĩa vụ với Nhà nước và đóng góp với Hội (theo quy chế của Viện đã được TW Hội thống nhất), phần còn lại là của tập thể trích vào quỹ phát triển của Viện, quỹ khen thưởng và các hoạt động xã hội của Viện.
 
Mọi hoạt động kinh tế đều phải được thực hiện công khai, minh bạch trong lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Viện, báo cáo định kỳ 6 tháng/lần với Thường trực Trung ương Hội.
 
Điều 13. Mối quan hệ
 
- Viện được thành lập theo Quyết định số 137/QĐ-HCĐ ngày 06 tháng 10 năm 2004 của Chủ tịch Hội KHKT Cầu đường Việt Nam và Bộ Khoa học và công nghệ cấp giấy phép hoạt động.
 
- Viện là đơn vị thành viên của Hội do Hội thành lập, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch và Thường trực Trung ương Hội KHKT Cầu đường Việt Nam.
 
- Viện được phép liên kết thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, cung cấp tư vấn, dịch vụ nghiên cứu với các tổ chức có liên quan, các tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước về lĩnh vực hoạt động theo giấy phép.
 
CHƯƠNG V. TÀI CHÍNH VÀ KẾ TOÁN
 
Điều 14. Viện là tổ chức hạch toán độc lập theo các quy định pháp luật của Nhà nước. Nguồn vốn là do kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học, dịch vụ tư vấn công nghệ và đào tạo của Viện và các nguồn thu hợp pháp khác:
 
- Vốn do Hội KHKT Cầu đường Việt Nam – Cơ quan sáng lập cho vay ban đầu.
 
- Vốn do các thành viên trong Viện đóng góp.
 
- Kinh phí do thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và triển khai các hợp đồng hợp tác, tư vấn dịch vụ khoa học công nghệ.
 
- Tài trợ của các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước.
 
- Vốn vay ngân hàng và các tổ chức tín dụng khi cần thiết.
 
Điều 15. Các phần chi gồm:
 
Chi cho các hoạt động của Viện (kể cả chi phí quản lý), nộp nghĩa vụ với Nhà nước, trích nộp với Trung ương Hội theo quy chế của Hội, hoàn lại phần vốn vay (cả lãi), phần còn lại là của tập thể để đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng và hoạt động xã hội... Các loại quỹ và giới hạn các quỹ được lập tại Viện phải theo đúng quy định của Nhà nước, của Hội Khoa học kỹ thuật Cầu đường Việt Nam và quy chế của Viện.
 
CHƯƠNG VI. GIẢI THỂ VIỆN
 
Điều 16. Việc giải thể Viện được thực hiện trong các trường hợp sau đây:
 
- Hoạt động vi phạm nghiêm trọng pháp luật của Nhà nước;
 
- Hoạt động trái với Điều lệ của Viện và Hội;
 
- Hoạt động không đạt hiệu quả.
 
Việc giải thể do Thường vụ Trung ương Hội KHKT Cầu đường Việt Nam thông qua, Chủ tịch Hội KHKT Cầu đường Việt Nam ký quyết định, đồng thời phải báo cáo ngay với Bộ KH và CN để thu hồi giấy phép hoạt động.
 
Việc giải thể được tiến hành theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
 
CHƯƠNG VII. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ
 
Điều 17. Trong quá trình thực hiện, bản Điều lệ này sẽ được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế nhằm thúc đẩy sự phát triển của Viện, đáp ứng yêu cầu của Hội. Các ý kiến đề nghị sửa đổi, bổ sung bản Điều lệ này do lãnh đạo Viện lập tờ trình, Chủ tịch Hội xem xét và ký quyết định sửa đổi, bổ sung, đồng thời báo cáo với Bộ KH và CN (cơ quan cấp giấy phép hoạt động).
 
CHƯƠNG VIII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 
Điều 18. Điều lệ này gồm 8 chương 18 điều, có hiệu lực từ ngày Chủ tịch Hội KHKT Cầu đường Việt Nam ký phê duyệt.
 
Viện khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên thực hiện nghiêm túc và hiệu quả bản Điều lệ. Mặt khác, Viện sẽ xử lý nghiêm hoặc báo cáo Hội xem xét xử lý những cá nhân, tập thể lợi dụng danh nghĩa của Hội và Viện làm trái những quy định trong Điều lệ.
 

 GỬI Ý KIẾN


VIDEO CLIP
Xem thêm >>
THƯ VIỆN HÌNH ẢNH