CHUYÊN MỤC CHÍNH

TẠP CHÍ
CẦU ĐƯỜNG VIỆT NAM

Số 25, Tập thể Sư 361, ngõ 35 Nguyễn Bá Khoản Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: 0818547216
Email: cauduong308@gmail.com

TBT: T.S Nguyễn Văn Nhân
PTBT: Ngô Đức Hành

QUY CHẾ QUẢN LÝ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT CẦU ĐƯỜNG VIỆT NAM

2014/6/2 14:52 - Hội KHKT Cầu đường Việt Nam

(Ban hành kèm theo Quyết định số 58 /QĐ-HCĐ ngày 21/ 5 /2014 của Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật Cầu đường Việt Nam)


Phần I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Vị trí – Chức năng

 

1.1. Trang Thông tin điện tử Hội Khoa học kỹ thuật (KHKT) Cầu đường Việt Nam tại địa chỉ http://hkhktcd.vn là cơ quan ngôn luận của Hội, hoạt động theo Giấy phép số 03/GP-TTĐT, ngày 24/01/2014 của Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông chịu sự quản lý nhà nước về thông tin tuyên truyền của Bộ Thông tin và Truyền thông và quản lý về tổ chức và hoạt động của Trung ương Hội KHKT Cầu đường Việt Nam.

 

1.2. Hội KHKT Cầu đường Việt Nam giao cho Tạp chí Cầu đường Việt Nam tổ chức quản lý và chịu trách nhiệm về hoạt động của Trang Thông tin điện tử Hội.

 

Điều 2. Mục đích – Yêu cầu

 

1.1. Tạo điều kiện cho các tổ chức thành viên và hội viên Hội KHKT Cầu đường Việt Nam cũng như các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước liên quan đến ngành nghề cầu đường qua Trang Thông tin điện tử của Hội (sau đây viết tắt là Trang Web Hội) có thể tiếp cận và trao đổi thông tin từ Hội một cách nhanh chóng và hiệu quả, tuân thủ luật pháp Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển trong môi trường hội nhập kinh tế quốc tế.

 

1.2. Góp phần tham gia hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội theo yêu cầu đối với các công trình giao thông vận tải, đóng góp ý kiến với Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan Nhà nước về chiến lược và quy hoạch phát triển giao thông vận tải, về chủ trương, chính sách, cơ chế và các dự án của ngành.

 

1.3. Góp phần phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật cầu đường trong hội viên và nhân dân; khuyến khích, đào tạo và giúp đỡ hội viên nâng cao trình độ; động viên khen thưởng kịp thời các tập thể và cá nhân có thành tích hoạt động sáng tạo về khoa học kỹ thuật cầu đường.

 

Phần II

THÔNG TIN VÀ QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI BAN BIÊN TẬP TRANG WEB HỘI

 

Điều 3: Nội dung Trang Web Hội

 

3.1. Trang chủ: Tên, lôgô, địa chỉ, điện thoại, email, web Hội; và các chuyên mục: Tổ chức hội, Tin tức & Sự kiện, Tư vấn – Phản biện, Khoa học – Công nghệ, Văn bản Quy phạm pháp luật, Tiêu chuẩn kỹ thuật ngành; Video clip và Thư viện hình ảnh.

 

3.2. Trang Tạp chí Cầu đường Việt Nam: Tên, lô gô, địa chỉ, điện thoại, email và các chuyên mục: Toàn cảnh cầu đường, Cầu đường & Cuộc sống, An toàn giao thông & Tìm kiếm cứu nạn, Doanh nghiệp và Tài chính, Thông tin dự án, Chân dung nhà khoa học, Cơ hội nghề nghiệp.

 

Điều 4. Nội dung thông tin Nội dung thông tin chủ yếu bao gồm:

 

- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội KHKT Cầu đường Việt Nam; Cơ cấu tổ chức, hoạt động của Hội;

 

- Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải, văn bản pháp luật có liên quan;

 

- Thông tin tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương về phát triển giao thông vận tải, cung cấp thông tin về các hoạt động của ngành cầu, đường và các hoạt động theo chức năng của Hội;

 

- Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu về đầu tư phát triển cầu, đường;

 

- Các chuyên mục thông tin khác theo đúng tôn chỉ, mục đích của Tạp chí Cầu đường Việt Nam.

 

Điều 5: Ban biên tập Trang Web Hội

 

5.1. Ban biên tập Trang Web Hội do Tổng biên tập Tạp chí Cầu đường Việt Nam ra quyết định thành lập và quy định chế độ làm việc.

 

5.2. Một Phó Tổng biên tập Tạp chí Cầu đường Việt Nam kiêm Trưởng Ban biên tập Trang Web Hội;

 

Điều 6. Nhiệm vụ của Ban Biên tập

 

6.1. Xây dựng, thực hiện kế hoạch hoạt động, kế hoạch kinh phí theo sự chỉ đạo của Tổng biên tập Tạp chí Cầu đường Việt Nam.

 

6.2. Điều hành hoạt động Trang Web Hội, chịu trách nhiệm về các vấn đề nội dung thông tin, kỹ thuật, tài chính nhằm đảm bảo Website hoạt động thường xuyên, liên tục và an toàn, cũng như khả năng phát triển mở rộng Website.

 

6.3. Tiếp nhận các thông tin, dữ liệu do các cộng tác viên gửi Website và xử lý, biên tập, soát xét bản thảo các tin, bài trước khi đưa lên trang Web.

 

6.4. Hướng dẫn và phối hợp với cán bộ của Văn phòng Trung ương Hội, các Ban chuyên môn của Hội trong việc thu thập, biên tập và cung cấp thông tin, dữ liệu từ các đơn vị.

6.5. Tổng hợp ý kiến của người truy cập; báo cáo và đề xuất biện pháp xử lý kịp thời với Tổng biên tập Tạp chí Cầu đường Việt Nam.

 

6.6. Tham gia viết tin, bài và biên tập tin, bài, ảnh nhằm thông tin về các mặt hoạt động của Hội và hội viên, các đơn vị, trường học, doanh nghiệp cầu đường trên Website.

 

6.7. Quản lý các tài liệu có liên quan đến Trang Web Hội.

 

Điều 7. Quyền hạn của Ban Biên tập

 

7.1. Quan hệ với lãnh đạo Văn phòng Hội, các Ban chuyên môn và các đơn vị thuộc Hội KHKT Cầu đường Việt Nam để được cung cấp thông tin và duyệt nội dung phục vụ cho công tác của Ban Biên tập.

 

7.2. Trực tiếp trình bày ý kiến của mình với Tổng biên tập Tạp chí Cầu đường Việt Nam về các vấn đề có liên quan đến trang Web.

 

7.3. Dự cuộc họp thảo luận kế hoạch, nhiệm vụ của Trang Web Hội.

 

7.4. Nhận, bổ sung các tài liệu, văn bản quy phạm pháp luật, thông báo, văn bản chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Hội, thông tin, hoạt động của Hội có liên quan đến nhiệm vụ của Trang Web Hội.

 

7.5. Được hưởng các chế độ nhuận bút đối với tin, bài....theo quy định hiện hành.

 

Điều 8. Quy trình tổng hợp và xuất bản tin, bài trên Trang Web Hội

 

8.1. Thu thập thông tin:

 

8.1.1. Nguồn thông tin:

 

- Thông tin các hoạt động của Trung ương Hội và các Hội thành viên;

 

- Thông tin từ các nguồn: văn bản của Bộ Giao thông vận tải, các sự kiện hoạt động của Bộ Giao thông vận tải, các tổ chức, đơn vị liên quan đến lĩnh vực cầu đường và các hoạt động khác;

 

- Thu thập thông tin trực tiếp từ các đơn vị, doanh nghiệp cầu, đường, từ các tài liệu khác liên quan đến ngành cầu đường.

 

8.1.2. Biên tập tin:

 

- Đối với các thông tin hoạt động của Lãnh đạo Hội, hội địa phương, tin chỉ đạo điều hành của Bộ Giao thông vận tải phù hợp với phạm vi hoạt động của Hội KHKT Cầu đường Việt Nam… mang tính thời sự cần được cập nhật một cách nhanh chóng; Biên tập viên biên tập trực tiếp trên “Phần mềm quản trị tin tức, sự kiện” chậm nhất 03 giờ sau khi các sự kiện kết thúc.

 

- Đối với các thông tin được trích dẫn, sưu tầm từ các nguồn khác thì phải ghi rõ tên tác giả, nguồn cung cấp và ngày thông tin trích dẫn được đăng tải.

 

- Đối với các thông tin chuyên ngành:

 

+ Biên tập viên đề xuất, Trưởng ban biên tập phê duyệt các nội dung cần đăng tải trên Trang Web Hội;

 

+ Sau khi Trưởng Ban biên tập phê duyệt, Biên tập viên tiến hành biên tập và chuyển cho cộng tác viên xem xét góp ý (nếu cần) trước khi trình Tổng biên tập Tạp chí Cầu đường Việt Nam phê duyệt để cập nhật.

 

8.2. Phê duyệt thông tin:

 

8.2.1. Đối với các thông tin hoạt động của Lãnh đạo Hội, tin chỉ đạo điều hành của Bộ Giao thông vận tải, tin tức thời sự…sau khi xem xét nếu đạt yêu cầu thì Trưởng ban Biên tập Trang Web Hội duyệt, chuyển Biên tập viên tích hợp trực tiếp lên trang Web qua “Phần mềm quản trị tin tức, sự kiện”.

 

8.2.2. Đối với các thông tin chuyên ngành: sau khi xem xét nếu đạt yêu cầu thì Lãnh đạo Tạp chí Cầu đường Việt Nam chuyển cho Biên tập viên cập nhật lên Trang Web, nếu chưa đạt yêu cầu thì loại bỏ.

 

Phần III

QUY ĐỊNH VỀ BẢO ĐẢM AN NINH THÔNG TIN

 

Điều 9. Trách nhiệm của Tổng biên tập Tạp chí Cầu đường Việt Nam

 

9.1. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội và pháp luật về toàn bộ nội dung các thông tin đăng trên Trang Web Hội. Chỉ đạo Ban Biên tập hoạt động theo chương trình kế hoạch đề ra.

 

9.2. Thực hiện công tác vận hành, quản lý Trang Web Hội đảm bảo an toàn, an ninh mạng và hiệu quả của các thiết bị kỹ thuật.

 

9.3. Khi có sự cố làm ảnh hưởng đến hoạt động của Trang Web Hội thì phải báo cáo với Chủ tịch Hội để kịp thời xử lý; chịu trách nhiệm về kỹ thuật kết nối cũng như mỹ thuật trang thông tin, có chế độ phân công biên tập viên trực hàng ngày.

 

9.4. Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng, bản quyền của tác giả theo quy định của pháp luật.

 

9.5. Thực hiện nghiêm chỉnh quy định “Các hành vi cấm” tại Điều 5 Nghị định 72/2013/NĐ-CP, ngày 15/3/2013 của Chính phủ.

 

Điều 10. Quy định về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin

 

10.1. Tổng biên tập Tạp chí Cầu đường Việt Nam và Trưởng Ban biên tập Trang Web Hội có trách nhiệm chấp hành pháp luật về Internet, Luật Công nghệ thông tin, Luật Giao dịch điện tử; có trách nhiệm đảm bảo an ninh thông tin trong hoạt động Internet; thực hiện các yêu cầu về đảm bảo an ninh thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

 

10.2. Thường xuyên rà soát, kiểm tra, đánh giá các hệ thống thiết bị phục vụ việc lưu trữ, cung cấp và truyền tải thông tin; đánh giá hiện trạng các hệ thống bảo vệ và các biện pháp đảm bảo an ninh thông tin. Sử dụng các kết nối trong nước, tên miền ".vn" để đảm bảo an toàn cho trang thông tin điện tử.

 

10.3. Thường xuyên phối hợp với cơ quan hữu quan và các tổ chức cung cấp dịch vụ an toàn mạng cập nhật các biện pháp đảm bảo an ninh thông tin mới nhất.

10.4. Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ các trang thiết bị thuộc quyền quản lý; không lợi dụng hoặc để người khác lợi dụng gây mất trật tự an toàn xã hội; các hệ thống thiết bị, các phần mềm đưa vào sử dụng trên mạng Internet.

 

10.5. Nghiêm túc thực hiện sự điều phối của Trung tâm VNCERT trong hoạt động ứng cứu sự cố mạng Internet ở Việt Nam, hợp tác với Trung tâm VNCERT trong việc kiểm tra đánh giá năng lực đảm bảo an toàn mạng trong đơn vị mình khi có dấu hiệu hay nguy cơ mất an toàn mạng.

 

Phần IV PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC

 

Điều 11. Phương thức hoạt động

 

11.1. Ban Biên tập Trang Web Hội hoạt động theo chế độ thủ trưởng, thành viên Ban chấp hành sự phân công của Trưởng Ban và sự chỉ đạo của Tổng biên tập Tạp chí Cầu đường Việt Nam.

 

11.2. Ban Biên tập họp thường kỳ 6 tháng một lần. Trường hợp cần thiết, Ban Biên tập họp bất thường theo yêu cầu của Trưởng Ban Biên tập.

 

Điều 12. Quan hệ công tác Ban Biên tập Trang Web Hội có trách nhiệm chủ động phối hợp chặt chẽ với Văn phòng, các Ban chuyên môn của Trung ương Hội và các hội thành viên trong việc thu thập thông tin và thẩm tra nội dung tin, bài của cộng tác viên, tác giả gửi về Trang Web Hội.

 

Phần V

KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG, KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

 

Điều 13. Kinh phí hoạt động

 

13.1. Trang Web Hội tự trang trải về kinh phí hoạt động. Hàng năm, Trưởng ban Biên tập lập dự toán và có kế hoạch huy động nguồn kinh phí của Web trình Tổng biên tập Tạp chí Cầu đường Việt Nam xem xét. 

 

13.2. Tất cả các khoản chi phải thực hiện theo quy định của pháp luật trên nguyên tắc cân bằng thu – chi, hạch toán cùng tài khoản của Tạp chí Cầu đường Việt Nam

 

Điều 14. Khen thưởng, kỷ luật

 

14.1. Khen thưởng: Các đơn vị, cá nhân thực hiện tốt các quy định trong Quy chế này hoặc có đóng góp tích cực cho sự phát triển của Trang Web Hội được Tổng biên tập Tạp chí Cầu đường Việt Nam đề nghị Chủ tịch Hội KHKT Cầu đường Việt Nam xem xét khen thưởng theo quy định.

 

14.2. Kỷ luật: Đơn vị, cá nhân vi phạm các quy định trong Quy chế này hoặc có hành vi cản trở hoạt động của Trang Web Hội, tùy theo mức độ vi phạm, Tổng biên tập Tạp chí Cầu đường Việt Nam xử lý hoặc đề nghị Chủ tịch Hội có hình thức xử lý thích hợp theo quy định của pháp luật.

 

Phần VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 15

 

15.1. Tổng biên tập Tạp chí Cầu đường Việt Nam, Văn phòng Hội và các Ban chuyên môn của Trung ương Hội KHKT Cầu đường Việt Nam, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

 

15.2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc Tổng biên tập Tạp chí Cầu đường Việt Nam có trách nhiệm đề xuất và báo cáo Chủ tịch Hội xem xét để kịp thời sửa đổi bổ sung.

 

 

 

 

 

 

 

 

 GỬI Ý KIẾN


VIDEO CLIP
Xem thêm >>
THƯ VIỆN HÌNH ẢNH