CHUYÊN MỤC CHÍNH

TẠP CHÍ
CẦU ĐƯỜNG VIỆT NAM

Số 25, Tập thể Sư 361, ngõ 35 Nguyễn Bá Khoản Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: 0818547216
Email: cauduong308@gmail.com

TBT: T.S Nguyễn Văn Nhân
PTBT: Ngô Đức Hành

Quy định về hội phí của tổ chức thành viên thuộc Hội KHKT Cầu đường Việt Nam

2014/5/8 10:31 - Hội KHKT Cầu đường Việt Nam

(Ban hành kèm theo Quyết định số 26/QĐ- HCĐ ngày 07 tháng 03 năm 2014 của Chủ tịch Hội KHKT Cầu đường Việt Nam)


VỀ HỘI PHÍ CỦA CÁC TỔ CHỨC THÀNH VIÊN

THUỘC HỘI KHKT CẦU ĐƯỜNG VIỆT NAM

 

I. Tổ chức thành viên của Hội KHKT Cầu đường Việt Nam bao gồm

 

1. Hội KHKT cầu đường tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là hội thành viên của Hội KHKT Cầu đường Việt Nam;

 

2. Tổ chức hội KHKT cầu đường ở các cơ quan, đơn vị Trung ương và doanh nghiệp (hội cơ sở, chi hội) trực thuộc Trung ương Hội KHKT Cầu đường Việt Nam;

 

3. Hội viên tập thể được Thường trực Hội KHKT Cầu đường Việt Nam ra quyết định công nhận.

 

II. Tổ chức thành viên có nghĩa vụ đóng hội phí cho Trung ương Hội hằng năm, với mức do Ban Thường vụ quy định như sau

 

1. Hội KHKT Cầu đường tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là hội thành viên của Hội KHKT Cầu đường Việt Nam : 6 triệu đồng/năm (sáu triệu).

 

2. Tổ chức Hội KHKT Cầu đường ở các cơ quan, đơn vị Trung ương (hội cơ sở, chi hội) trực thuộc Trung ương Hội : a. Cơ quan, đơn vị cấp Công ty và tương đương: 6 triệu đồng/năm (sáu triệu). b. Cơ quan, đơn vị cấp Tổng công ty và tương đương: 10 triệu đồng/năm (mười triệu). 3. Hội viên tập thể : 6 triệu đồng/năm (sáu triệu).

 

III. Thể thức nộp, thu hội phí

 

1. Hội phí nộp và thu hằng năm một lần vào quý II, bằng chuyển khoản vào tài khoản của Trung ương Hội hoặc bằng tiền mặt nộp vào quỹ Hội.

 

2. Đối với các tổ chức hội mới thành lập (tính từ ngày đại hội thành lập) hoặc hội viên tập thể mới được Trung ương Hội ra quyết định công nhận từ ngày 1/10 đến cuối năm, thì bắt đầu nộp hội phí từ đầu năm sau.

 

3. Văn phòng Trung ương Hội chịu trách nhiệm đôn đốc, theo dõi, tổng hợp tình hình thu hội phí, thực hiện đầy đủ thủ tục về tài chính, báo cáo cụ thể hằng quý, hằng năm cho Tổng Thư ký và Chủ tịch Hội để trình Ban Chấp hành tại hội nghị thường niên.

 

IV. Thực hiện nghĩa vụ nộp hội phí

 

1. Thực hiện nghĩa vụ nộp hội phí của tổ chức thành viên là một tiêu chí đánh giá về hoạt động và sự đóng góp xây dựng Hội, cũng là một tiêu chí để xét khen thưởng đối với mỗi tổ chức thành viên.

 

2. Tổ chức thành viên không thực hiện nghĩa vụ nộp hội phí hai năm liền tục, thì Thường trực Trung ương Hội sẽ xem xét có thể xóa tên trong danh sách tổ chức thành viên. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký Quyết định ban hành. Trong quá trình thực hiện, các tổ chức thành viên có thể đề xuất, kiến nghị các vấn đề cần thiết để Ban Thường vụ xem xét bổ sung, sửa đổi./.

 

 

 GỬI Ý KIẾN


VIDEO CLIP
Xem thêm >>
THƯ VIỆN HÌNH ẢNH