CHUYÊN MỤC CHÍNH

TẠP CHÍ
CẦU ĐƯỜNG VIỆT NAM

Số 25, Tập thể Sư 361, ngõ 35 Nguyễn Bá Khoản Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: 0818547216
Email: cauduong308@gmail.com

TBT: T.S Nguyễn Văn Nhân
PTBT: Ngô Đức Hành

Quyết định số 27/QĐ-HCĐ của Trung ương Hội KHKT Cầu đường Việt Nam

2014/5/8 10:52 - Hội KHKT Cầu đường Việt Nam

Ban hành Quy định về quản lý và nghĩa vụ đóng góp, trích nộp của các đơn vị thuộc Hội KHKT Cầu đường Việt Nam


CHỦ TỊCH HỘI KHKT CẦU ĐƯỜNG VIỆT NAM

 

- Căn cứ Quyết định số 771/TTg ngày 30 tháng 11 năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập Hội KHKT Cầu đường Việt Nam;

 

- Căn cứ các quy định của Nhà nước có liên quan về quản lý tổ chức nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đào tạo và dịch vụ kỹ thuật;

 

- Căn cứ Điều lệ Hội KHKT Cầu đường Việt Nam;

 

- Căn cứ Nghị quyết của Ban Thường vụ Hội KHKT Cầu đường Việt Nam họp ngày 06 tháng 01 năm 2014,


QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Nay ban hành “Quy định về quản lý và nghĩa vụ đóng góp, trích nộp của các đơn vị thuộc Hội KHKT Cầu đường Việt Nam” kèm theo Quyết định này.

 

Điều 2. Quyết định này cá hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quy định số 05/HCĐ-QĐ ngày 04 tháng 01 năm 2006 của Chủ tịch Hội KHKT Cầu đường Việt Nam.

 

Điều 3. Các ông (bà) Tổng Thư ký, các Trưởng ban, Chánh Văn phòng, Chủ tịch Hội đồng, các đơn vị và tổ chức thành viên liên quan thuộc Hội KHKT Cầu đường Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

      CHỦ TỊCH HỘI KHKT CẦU ĐƯỜNG VIỆT NAM

(Đã ký, đóng dấu)

 

NGÔ THỊNH ĐỨC

 GỬI Ý KIẾN


VIDEO CLIP
Xem thêm >>
THƯ VIỆN HÌNH ẢNH