CHUYÊN MỤC CHÍNH

TẠP CHÍ
CẦU ĐƯỜNG VIỆT NAM

Số 25, Tập thể Sư 361, ngõ 35 Nguyễn Bá Khoản Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: 0818547216
Email: cauduong308@gmail.com

TBT: T.S Nguyễn Văn Nhân
PTBT: Ngô Đức Hành

Quy chế về quản lý tài chính, tài sản của Hội KHKT Cầu đường Việt Nam

2014/5/8 10:10 - TC CĐVN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 25 /QĐ- HCĐ ngày 07 tháng 03 năm 2014 của Chủ tịch Hội KHKT Cầu đường Việt Nam)


CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Nguồn tài chính và tài sản của Hội theo quy định tại Điều 21 của Điều lệ Hội, bao gồm :

- Hội phí của tổ chức hội thành viên do Ban Thường vụ Trung ương Hội quy định;

- Kinh phí trích nộp của các tổ chức nghiên cứu, tư vấn, dịch vụ kỹ thuật trực thuộc theo quy chế của Hội;

- Tiền hỗ trợ của Nhà nước, tiền tài trợ và ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;

- Các tài sản hiện vật được các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ;

- Các nguồn thu hợp pháp khác.

 

Điều 2. Cơ quan Hội thực hiện chế độ kế toán như đơn vị hành chính sự nghiệp theo các quy định hiện hành do Bộ Tài chính ban hành.

 

Điều 3. Chủ tịch Hội là người đại diện pháp nhân của Hội trước pháp luật, chịu trách nhiệm trước Nhà nước và Ban Chấp hành về tài chính và tài sản của Hội. Tổng Thư ký là người được Chủ tịch uỷ quyền chủ tài khoản và chỉ đạo Văn phòng quản lý tài chính, tài sản của Hội. Văn phòng trực tiếp thực hiện việc quản lý tài chính, tài sản của Hội theo quy định của Nhà nước, theo Điều lệ và các quy chế, quy định của Trung ương Hội có liên quan.

 

CHƯƠNG II

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

 

Điều 4. Hằng năm, vào tháng 01, Văn phòng Hội lập kế hoạch thu, chi trình Chủ tịch Hội cho ý kiến chỉ đạo. Mọi khoản thu, chi của cơ quan Hội đều phải có chứng từ, được hạch toán đầy đủ vào sổ kế toán của cơ quan.

 

Điều 5. Kế toán trưởng, Kế toán viên, Thủ quỹ phải làm đúng chức trách, nhiệm vụ của mình và sự phân công của lãnh đạo. Chứng từ thu, chi, Kế toán trưởng phải kiểm tra chặt chẽ, bảo đảm đúng quy định, thủ tục và chịu trách nhiệm trước khi trình Tổng Thư ký ký duyệt. Chứng từ thu, chi được giải quyết ngay trong ngày (chỉ trừ trường hợp đặc biệt) một cách đầy đủ, chính xác, đúng thủ tục tài chính.

 

Điều 6. Kế toán trưởng chịu trách nhiệm đôn đốc để thực hiện các khoản thu theo quy định của Trung ương Hội. Tổng hợp thu, chi hằng tháng trước ngày 05 tháng sau, hằng quý trước ngày 10 tháng đầu quý sau và quyết toán hằng năm trong tháng 01 của năm sau để báo cáo lãnh đạo Hội. Kế toán trưởng chịu trách nhiệm tổ chức kiểm tra quỹ tiền mặt khi có yêu cầu của lãnh đạo Hội.

 

Điều 7. Ban Kiểm tra Trung ương Hội có trách nhiệm, dự trù hàng quý, kiểm tra tài chính của cơ quan Hội hằng năm, báo cáo Ban Thường vụ và Ban Chấp hành theo quy định của Điều lệ Hội.

 

CHƯƠNG III

QUẢN LÝ TÀI SẢN

 

Điều 8. Quản lý tài sản của cơ quan Hội theo quy định chung của Nhà nước, có sổ theo dõi và cập nhật kịp thời, do Kế toán viên và Kế toán trưởng chịu trách nhiệm thực hiện. Khi có tài sản cần thanh lý, phụ trách Văn phòng và kế toán lập báo cáo, đề xuất cách giải quyết theo đúng quy định chung của Nhà nước, báo cáo lãnh đạo Hội xem xét, quyết định để thực hiện. Thủ tục văn bản thanh lý và số tiền thu được qua thanh lý tài sản giải quyết và nộp kịp thời vào quỹ theo quy định về thu, nộp.

 

Điều 9. Việc mua sắm văn phòng phẩm, dụng cụ văn phòng hoặc sửa chữa lớn thiết bị, phụ trách Văn phòng lập kế hoạch dự trù hàng quý, đối với trường hợp đột xuất thì trực tiếp báo cáo để lãnh đạo Hội xem xét , quyết định với tinh thần triệt để tiết kiệm.

 

Điều 10. Xe ôtô công biển số 31A-5061 là tài sản Nhà nước được Bộ trưởng Bộ Tài chính điều chuyển cho Hội (QĐ số 1388/QĐ-BTC ngày 03/6/2009), chỉ sử dụng để phục vụ công tác của Hội. Ban Thường vụ giao Chủ tịch và Tổng Thư ký Hội soạn thảo, ban hành Quy định quản lý và sử dụng xe ôtô của cơ quan Hội.


CHƯƠNG IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Điều 11. Bản Quy chế này có hiệu lực từ ngày ký ban hành. Các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

 

CHỦ TỊCH TƯ HỘI KHKT CẦU ĐƯỜNG VIỆT NAM

(Đã ký)

Ngô Thịnh Đức

 

 GỬI Ý KIẾN


VIDEO CLIP
Xem thêm >>
THƯ VIỆN HÌNH ẢNH