CHUYÊN MỤC CHÍNH

TẠP CHÍ
CẦU ĐƯỜNG VIỆT NAM

Số 25, Tập thể Sư 361, ngõ 35 Nguyễn Bá Khoản Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: 0818547216
Email: cauduong308@gmail.com

TBT: T.S Nguyễn Văn Nhân
PTBT: Ngô Đức Hành

Quyết định số 25 /QĐ- HCĐ ngày 07/3/2014 của Chủ tịch Hội KHKT Cầu đường Việt Nam

2014/5/8 10:14 - Hội KHKT Cầu đường Việt Nam

V/v Ban hành Quy chế về quản lý tài chính, tài sản của Hội KHKT Cầu đường Việt Nam


CHỦ TỊCH HỘI KHKT CẦU ĐƯỜNG VIỆT NAM

 

- Căn cứ Quyết định số 771/TTg ngày 30 tháng 11 năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập Hội KHKT Cầu đường Việt Nam;

 

- Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP;

 

- Căn cứ Điều lệ Hội KHKT Cầu đường Việt Nam ;

 

- Căn cứ Nghị quyết của Ban Thường vụ Hội KHKT Cầu đường Việt Nam họp ngày 06 tháng 01 năm 2014,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Nay ban hành “Quy chế về quản lý tài chính, tài sản của Hội KHKT Cầu đường Việt Nam” kèm theo Quyết định này.

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quy định số 19/HCĐ-VP ngày 04 tháng 01 năm 2013 của Chủ tịch Hội KHKT Cầu đường Việt Nam.

 

Điều 3. Các ông (bà) Tổng Thư ký, các Trưởng ban, Chánh Văn phòng, Chủ tịch Hội đồng, các tổ chức thành viên và đơn vị thuộc Trung ương Hội KHKT Cầu đường Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

CHỦ TỊCH HỘI KHKT CẦU ĐƯỜNG VIỆT NAM

(Đã ký, đóng dấu)

Ngô Thịnh Đức

 GỬI Ý KIẾN


VIDEO CLIP
Xem thêm >>
THƯ VIỆN HÌNH ẢNH